Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổiGiáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Vân - Nguyễn Thị Thủy